top of page

Adaptační programy

adaptační programy.jpg

Programy tvoříme "na míru" daným kolektivům 

Programy zohledňují věková specifika třídy, počet žáků ve třídě, žáky se SVP, složení třídy dle pohlaví, národnosti aj.; zaměření programu je upravováno průběžně dle konkrétních potřeb tříd a vychází z úzké spolupráce s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním psychologem.

Rozsah programu a jeho forma

Adaptační výjezdy

  • Jsou určeny pro nové nebo spojené třídy, tak, aby zajistily potřebné seznámení kolektivu, ale také aby předcházely pozdějšímu sociopatogennímu chování ve třídě.​

Stmelovací výjezdy

  • Jsou sestavené na míru pro třídní kolektivy, ve kterých problémové vztahy narušují fungování třídy, a výjezd mimo běžné prostory může být efektivním prvkem v procesu koheze skupiny.

Průběh programů:

  • Programy probíhají ve sportovně-rekreačních objektech, s nimiž spolupracujeme, či v místě dle výběru školy. Běžně v časové dotaci 2,5 dne (dle potřeb a možností školy).

Průběh spolupráce

Před realizací:

  • Škola zasílá vyplněnou zakázku.

  • Elio, z. s. (dle potřeby) specifikuje se školou zakázku, navrhnou se konkrétní cíle, jež budou program sledovat a naplňovat – probíhají konzultace vedoucího programů prevence, lektorů, zástupce školy, třídního učitele, školního metodika prevence, příp. výchovného poradce a školního psychologa.

  • Elio, z. s. sepíše kontrakt o programu, který společně se zástupcem školy podepíší.

Realizace:

  • Před a po každém realizovaném bloku se setkají lektoři a třídní učitel/ka. Lektoři seznámí pedagoga s plánovaným programem, jeho cíli a představou o zapojení pedagoga. Pedagog informuje lektory o stavu ve třídě (chybějící žáci, aktuální situace, jiné události, které by mohly mít na program vliv).

  • Třída pracuje nejen v kruhovém uspořádání, ale i volně v prostoru, kde právě program probíhá. Ze strany školy je třeba zajistit takové prostory, kde je toto uspořádání možné a kde skupina svými aktivitami nebude rušit okolní třídy.

Po realizaci (hodnocení):

  • Hodnocení se žáky a pedagogem probíhá ústní nebo písemnou formou.

  • Elio z. s. v závěru realizace sepíše závěrečnou zprávu, ve které je sepsán průběh programu, náhled na skupinu a doporučení pro další práci se skupinou.

Ceník

Naším cílem je minimální finanční zatížení školy, proto se snažíme získávat a financovat naše služby pro školy z různých grantových schémat a dotací.

* Program je vždy veden 2 lektory, což přispívá k vyšší kvalitě programu.

Cenu je možné domluvit individuálně. Nepřejeme si, aby byla překážkou v realizování úspěšné spolupráce.


Při dlouhodobé spolupráci nabízíme možnost výhodnější ceny.

Lektorský tým

Naši lektoři splňují podmínky: SŠ vzdělání nebo alespoň započaté VŠ vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie či v dalších humanitních oborech; mají splněné interní vzdělávání Elio, z.s.; pravidelně se účastní intervizí  a supervizí; a dodržují etické předpisy organizace Elio, z.s..

Mnozí z nich jsou také absolventi či frekventanti terapeutického výcviku, což programům přináší větší hloubku a přesah.

Potřebujete více informací?

Kontaktujte koordinátora programů pro školy Jiřího Šlaje 

jiri.slaj@elio.cz             737 317 163

bottom of page