top of page

Naše třída, naše škola

Hlavním cílem projektu je dosažení pozitivních změn v chování žáků, podpora pozitivního třídního klimatu, adaptace nově příchozích žáků-všeobecná a selektivní primární prevence rizikového chování u žáků na 1. a 2. stupni základních škol. Dalším důležitým cílem projektu je zvládnout mezikulturní rozdíly a specifika v chování národnostních menšin společně se začleněním nově příchozích studentů.

Projekt byl podpořen Magistrátem Hlavního města Prahy.

školní děti

Dílčí cíle projektu:

  • Podpořit a pojmenovat chování omezující výskyt sociálně patologických jevů a nabídnout zdravé způsoby využití volného času.

  • Pomocí prosociálních aktivit zaměřených na spolupráci, komunikaci a toleranci vytvořit bezpečné prostředí pro otevřenou komunikaci, konstruktivní řešení problémových situací a celkové zlepšení třídního klimatu.

  • Seznámit žáky s projevy duševních onemocnění a zkratovitým chováním ve stresových situacích a nabídnout vhled do jejich etiologie, léčby a přístupu k postiženým jednotlivcům v rámci třídního kolektivu i mimo něj.

  • Vytvořit zdravé jádro kolektivu pomocí intenzivních zážitkových aktivit.

  • Posilovat zdravě se vyvíjející sebehodnotu a sebevědomí jedince v rámci skupiny a kolektivu na základě přijetí odlišností a uvědomění si přínosu vlastních schopností a dovedností pro skupinu

Metody a formy práce:

Programy pro žáky probíhají na půdě školy v čase výuky, mají jasnou strukturu a jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám třídy na základě školou (metodikem prevence ve spolupráci s třídním učitelem) vypracované zakázky a probíhají interaktivní zážitkovou formou.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou žáci, pedagogové a případně rodiče žáků pražských základních škol.

Realizace projektu:

Září - prosinec 2023

bottom of page