top of page

Programy primární
a selektivní prevence

Rozsah programu a jeho forma

Programy probíhají ve škole, standardně v rozsahu 2 - 3 vyučovacích hodin (dle zakázky školy). Jednotlivé bloky jsou obvykle v odstupu 14 dnů až 3 týdnů. Celkový rozsah realizace je dán zakázkou školy. Programy zpravidla probíhají v dopoledních hodinách (od 1. VH), na základě domluvy je však možné je realizovat také v hodinách odpoledních.

Program zohledňuje věková specifika třídy, počet žáků ve třídě, žáky se SVP, složení třídy dle pohlaví, národnosti aj.; zaměření programu je upravováno průběžně dle konkrétních potřeb tříd a vychází z úzké spolupráce s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním psychologem.

Rozsah programu se vždy snažíme plně přizpůsobit potřebám cílové skupiny.

2

Obsah a rámcová struktura programu

Konkrétní témata a strukturu programu domlouváme a tvoříme vždy individuálně na míru danému třídnímu kolektivu.

Poslední ročník MŠ – 1. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: vztahy mezi lidmi, pojmenování a sdílení emocí, rozvoj komunikace a spolupráce, podpora přátelských vztahů, podpora zdraví, nácviky relaxačních technik

2. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: podpora pozitivních vztahů ve skupině, tolerance k odlišnostem, vyjádření vlastního názoru, konflikt a jeho řešení, rozvoj empatie

3. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: podpora mezilidských vztahů, rozvoj dovedností pro spolupráci, rozvoj dovedností pro řešení složitých situací (konflikty), dodržování pravidel a jejich důležitost ve společnosti

4. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: obhájení svého názoru, konflikt a jeho řešení, co jsou předsudky, respekt odlišností, zvědavost a napodobování starších vrstevníků a dospělých

5. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: sebepoznání – hodnotový žebříček, vyčleňování z kolektivu, efektivní komunikace, prevence ostrakismu, prevence kyberšikanování, prevence netolismu, psychika a tělo, zvědavost a napodobování starších vrstevníků a dospělých, rizika kouření, alkoholu a drog

6. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: prevence šikany a agresivního chování, prevence užívání legálních
a nelegálních návykových látek, nebezpečí internetu a kyberšikana, sociální sítě, prevence zneužívání návykových látek s důrazem na prevenci kouření a užívání alkoholu

7. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: rozvoj dovedností poskytování a přijímání cílené zpětné vazby, konflikt a jeho řešení, prevence užívání legálních a nelegálních návykových látek, nebezpečí internetu a kyberšikana, reklama, konzumní způsob života

8. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: kooperace, prevence šikany a agresivního chování, prevence rizikového sexuálního chování, sexualita – prevence pohlavně přenosných chorob, prevence homofobie, antikoncepce, intimita, vztahy a láska, prevence zneužívání návykových látek
s akcentem na prevenci experimentování s produkty konopí

9. ročník ZŠ

Témata a obsah setkání: rozvoj mezilidských vztahů, prevence šikany a agresivního chování, prevence rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, sexualita – prevence pohlavně přenosných chorob, prevence homofobie, antikoncepce, intimita, vztahy a láska, budoucnost a životní cíle

 

Témata a obsah setkání: kooperace, prevence šikany a agresivního chování, multikulturní výchova, respekt a tolerance k odlišnostem, prevence rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, budoucnost a životní cíle

3

Průběh spolupráce

Před realizací:

  • Škola zasílá vyplněnou zakázku.

  • Elio, z. s. (dle potřeby) specifikuje se školou zakázku, navrhnou se konkrétní cíle, jež budou program sledovat a naplňovat – probíhají konzultace vedoucího programů prevence, lektorů, zástupce školy, třídního učitele, školního metodika prevence, příp. výchovného poradce a školního psychologa.

  • Elio, z. s. sepíše kontrakt o programu, který společně se zástupcem školy podepíší.

Realizace:

  • Před a po každém realizovaném bloku se setkají lektoři a třídní učitel/ka. Lektoři seznámí pedagoga s plánovaným programem, jeho cíli a představou o zapojení pedagoga. Pedagog informuje lektory o stavu ve třídě (chybějící žáci, aktuální situace, jiné události, které by mohly mít na program vliv).

  • Třída pracuje nejen v kruhovém uspořádání, ale i volně v prostoru, kde právě program probíhá. Ze strany školy je třeba zajistit takové prostory, kde je toto uspořádání možné a kde skupina svými aktivitami nebude rušit okolní třídy.

Po realizaci (hodnocení):

  • Hodnocení se žáky a pedagogem probíhá ústní nebo písemnou formou.

  • Elio z. s. v závěru realizace sepíše závěrečnou zprávu, ve které je sepsán průběh programu, náhled na skupinu a doporučení pro další práci se skupinou.

4

Ceník

Naším cílem je minimální finanční zatížení školy, proto se snažíme získávat a financovat naše služby pro školy z různých grantových schémat a dotací.

Programy všeobecné prevence rizikového chování – od 650,- Kč / lektor* / vyučovací hodina + náklady na materiál a dopravu

Programy selektivní prevence rizikového chování – od 800,- Kč / lektor* / vyučovací hodina + náklady materiál a dopravu

* Program je vždy veden 2 lektory, což přispívá k vyšší kvalitě programu.

Cenu je možné domluvit individuálně. Nepřejeme si, aby byla překážkou v realizování úspěšné spolupráce.


Při dlouhodobé spolupráci nabízíme možnost výhodnější ceny.

5

Lektorský tým

Naši lektoři splňují podmínky: SŠ vzdělání nebo alespoň započaté VŠ vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie či v dalších humanitních oborech; mají splněné interní vzdělávání Elio, z.s.; pravidelně se účastní intervizí  a supervizí; a dodržují etické předpisy organizace Elio, z.s..

Mnozí z nich jsou také absolventi či frekventanti terapeutického výcviku, což programům přináší větší hloubku a přesah.

Potřebujete více informací?

Napište či zavolejte koordinátorovi programů pro školy na: jiri.slaj@elio.cz

737 317 163

bottom of page