top of page

Pro účastníky

1  |  Aktuální termíny běhů

 

 

2  |  Ceník

Od  16 000,- Kč / ročně

Supervize a individuální terapie není zahrnuta v ceně výcviku. Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize  stanovena dle smlouvy. Cena pro rok 2023 je u individuální terapie stanovena na 900,- Kč/45 min.

Způsob platby:

Platbu proveďte na účet vedený u České spořitelny, 1972040319/0800, variabilní symbol uveďte 00023, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a informaci za který ročník/setkání částku zasíláte.

Nabízíme možnost výběru tří variant platby:

  • jednorázová úhrada: 16 000,- Kč

  • úhrada za dvě setkání (2 splátky): 9 000,- Kč/setkání

  • úhrada za jedno setkání (4 splátky): 5 000,- Kč/setkání

3  |  Doporučená literatura

Základní literatura:

Atkinson, R. L. a kolektiv: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995, 1997, 2002.

Cummins, D.: Záhady experimentální psychologie: co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování človška. Praha, Portál 1998.

Helus, Z.: Psychologie. Praha, Fortuna 1995.

Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004.

Říčan, P: Psychologie /příručka pro studenty/.Praha, Portál 2005.

Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha, Karolinum 2004.

Vágnerová, M.: Psychologie osobnosti, Karolinium 2010.

Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. Mach, Chrudim 1991

Hall, C. S., Lindzey, G.: Psychológia osobnosti, SPN, Bratislava 1997.

Nakonečný, M.: Encyklopedie obecné psychologie. Praha, Academia 1997.

Drapela, V.: Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál 1997.

Hewstone, M., Stroebe, W.: Sociální psychologie, Praha, Portál 2007.

Hayes, N.: Základy sociální psychologie. Praha: portál 1998.

Hayes, N.: Aplikovaná sociální psychologie, Praha, Portál 2003.

Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Praha, Grada 2003.

Další literatura:

Berne, E.: Jak si lidé hrají. Praha, Portál 2011.

Zinker, J.: Tvůrčí proces v gestalt terapii, Brno, Era 2004.

Mackewn, J.: Gestalt psychoterapie. Praha, Portál 2004.

Kopřiva a kol.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2007.

Yalom, I.: Když Nietzsche plakal. Portál, Praha 2000.

Yalom, I.: Lži na pohovce. Portál, Praha 1999.

Yalom, I.: Máma a smysl života. Portál, Praha 2001.

Praško, Vyskočilová, Prašková: Sociální fobie a její léčba, Galén, 2008.

Lowen, A.: Bioenergetika. Portál, Praha 2002.

Smith, E.: Tělo v psychoterapii. Portál, Praha 2007.

Smith, E., Tělo v psychoterapii (“Body in Psychotherapy”), Portál, Praha 2006.

Keleman, S.: Anatomie emocí. Portál, Praha 2005.

Kepner, J. I., Body Process, Gardner Press, New York 1987.

Weber, R: Páry v psychoterapii, Na prožitek orientované metody a cvičení, Portál (systemika).

Willi, J.: Psychologie lásky, Portál (analýza).

Willi, J.: Párová terapie, Konfrontace, 1998.

Jellouschek, H.: Bludné cesty lásky – Vztahový trojúhelník a jiné konflikty, Portál (TA).

Chvála, Trapková: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Rodina jako sociální děloha, Portál.

Rodinná terapie psychosomatických onemocnění: http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/psychosomatika-rodinna-terapie-jako-lecba-onemocneni-72.html

Minuchin, Salvador: Rodina a rodinná terapie, Portál, 2013.

Chvála, Trapková: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál, 2008.

Satir, V.: Společná terapie rodiny, Portál, 2007.

Satir, V., Baldwin, M.: Terapie rodiny krok za krokem podle Virginie Satirové, Portál 2012.

Barker, Filip: Rodinná terapie (Analýza), Triton, 2012.

Metodická příručka Metodická-příručka-Možnosti-zvyšování-efektivity-a-kvality-vyučovacího-procesu – pdf kapitola Koncept „Life Dynamic“

Dále doporučujeme- od každého směru, se kterým se v průběhu výcviku setkáme nějakou knihu/y (mimo doporučených): Např.:

  • gestalt – Pearls,

  • KBT- Praško,

  • Rac.- emoční terapie- Ellis,

  • hlubinné směry – Freud, Jung, Adler, Fromm,

  • humanistická a transpersonální psychologie – Maslow, Grof aj.,

  • zen – Compass of zen apod.

Potřebujete více informací?

Napište nám na kurzy@elio.cz

bottom of page